SCHOOLRAAD


In deze raad krijgen de personeelsleden, ouders en de leden van de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school.

De bevoegdheden van de schoolraad zijn:

  Advies verlenen aan het schoolbestuur of de directeur over:

                Overleggen met het schoolbestuur over: